SBNO.ORG

DONEREN

Donateur worden?

Gaat het unieke nationale historische orgel bestand u ter harte? Wordt dan donateur van de Stichting tot behoud van het Nederlandse orgel! U kunt zich opgeven per email, per post of per telefoon bij de administratrice van de stichting, mevrouw Grietje Roozeboom. Voor het (email)adres en telefoonnummer zie Contact.

De minimum donatie bedraagt per 1 januari 2018 € 25,00 per jaar. Hogere donaties en giften zijn natuurlijk zeer welkom.

Uw bijdrage aan de stichting (dit kan natuurlijk ook altijd eenmalig vrijblijvend) kunt u storten op rekening NL06 INGB 0003 0927 57. Hartelijk dank!

Donateurs ontvangen twee maal per jaar een uitgebreide nieuwsbrief en een keer per jaar een publicatie over een belangwekkend orgel dat met ondersteuning van de stichting is gerestaureerd. Eén keer per jaar organiseert de stichting een orgelexcursie voor donateurs en niet-donateurs. De excursie wordt aan donateurs behalve via deze website ook in de nieuwsbrieven aangekondigd.

×

DONEREN

Periodieke schenking

Naast donaties ontvangt onze stichting elk jaar ook schenkingen in de vorm van een periodieke uitkering gedurende een aantal jaren. Een dergelijke schenking heeft interessante fiscale voordelen voor de schenker, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Zo dient onder meer gedurende een periode van ten minste vijf jaar jaarlijks eenzelfde bedrag aan de stichting te worden overgemaakt. Deze schenking zal schriftelijk moeten worden vastgelegd. Een notariële akte is niet meer vereist. De Belastingdienst heeft een aantal voorbeeldovereenkomsten gepubliceerd voor een periodieke schenking.

De periodieke uitkering eindigt bij overlijden van de schenker. Maar er kan in de overeenkomst worden bepaald dat deze ook eindigt bij inkomensdaling, bijvoorbeeld bij arbeidsongeschiktheid of werkloosheid.

Nalaten

En ten slotte zijn wij als bestuur ook diegenen zeer dankbaar die onze stichting gedenken in hun testament. Onze stichting wordt regelmatig als legataris of als (mede-)erfgenaam benoemd.

Met een legaat kunt u een vastgesteld geldbedrag, een bepaald percentage of een bepaald goed nalaten aan een persoon of instelling. Met een erfstelling kunt u één of meerdere personen en/of instellingen tot erfgenamen benoemen.

Als er meerdere erfgenamen zijn wordt de nalatenschap tussen hen verdeeld. Omdat een erfgenaam ook aansprakelijk is voor alle nalatenschapsschulden, is het regel dat instellingen die erfgenaam worden, de nalatenschap aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving. Daarmee wordt voorkomen dat een erfgenaam uit eigen vermogen nalatenschapsschulden moet betalen als een nalatenschap per saldo negatief is.

Deze extra verkregen gelden betekenen een verruiming van onze financiële armslag en worden uiteraard direct ingezet voor de instandhouding van waardevolle instrumenten. Het kan voor u misschien prettig zijn om bepaalde wensen daaromtrent vast te leggen.