SBNO.ORG

CULTURELE ANBI

Een zogenaamde ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling, die als zodanig door de Belastingdienst is aangemerkt. Een dergelijke niet-commerciële instelling dient in het belang te zijn van de samenleving als geheel. Haar activiteiten moeten bijdragen aan het welzijn van iedereen. Als een ANBI uitsluitend of nagenoeg uitsluitend actief is op het gebied van “cultuur” kan aan een dergelijke instelling door de Belastingdienst de kwalificatie Culturele ANBI worden verleend. Onder culturele activiteiten worden verstaan activiteiten onder meer op het gebied van beeldende kunst, bouwkunst, erfgoed. Een culturele ANBI, dient naast haar culturele activiteiten ook aan andere voorwaarden te voldoen. Informatie moet worden gepubliceerd, die voor iedereen kenbaar moet zijn. Het gaat daarbij om informatie die van belang is voor de transparantie en verantwoording van de betreffende filantropische instelling. U dient inzicht te krijgen in het functioneren van die instelling zodat u weet waaraan u als donateur en/of als andere begunstiger geeft.

Omdat de Stichting tot Behoud van het Nederlandse Orgel aan de vereiste criteria voldoet is zij door de Belastingdienst gekwalificeerd als Culturele ANBI. U kunt deze registratie bij de Belastingdienst als Culturele ANBI ook nazien.

×

(Culturele) ANBI

Belastingvoordelen

Een ANBI heeft belastingvoordelen, onder andere:

 • Donateurs mogen hun donaties en andere giften aftrekken voor de inkomstenbelasting.
 • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelastingen voor legaten/erfenissen en schenkingen.
 • Uw jaarlijkse donatie aan de Stichting tot Behoud van het Nederlandse Orgel is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Wel is de aftrek in het algemeen beperkt tot een maximum van 10% van uw zogenaamde drempelinkomen en wel voor het bedrag dat een jaarlijks te vast te stellen bedrag, dan wel 1% van uw drempelinkomen overtreft.

  Maar voor uw gift aan een Culturele ANBI krijgt u zelfs een extra aftrek. Wanneer u uw aftrek berekent, mag u de gift aan een Culturele ANBI in zelfs verhogen met 25%. Wel geldt voor deze verhoging een maximumbedrag.

  Als een schenking voldoet aan de voorwaarden voor periodieke schenkingen mag zelf het gehele bedrag van de gift worden afgetrokken. Voor deze aftrek geldt geen drempel en geen maximumbedrag.

  Voor nadere informatie kunt u veel informatie vinden op de website van de Belastingdienst. Uiteraard kunt u voor vragen ook het bestuur benaderen.

  Publicatieverplichting

  Voor wat betreft de publicatieverplichting Uitvoeringsregeling Algemene Wet Rijksbelastingen 1994 vind u, naast de overige informatie op de website, hierna de volgende gegevens:

  Naam: Stichting tot Behoud van het Nederlandse Orgel.

  RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer/fiscaal nummer): 8161.37.274 Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 41035084.

  Adres: Postbus 105, 8080 AC Elburg. Voor overige contactgegevens wordt verwezen naar de rubriek Contact van deze website.

  Doelstelling: Het verlenen van materiële en immateriële steun tot behoud van orgels in Nederland met een historische waarde, bij voorkeur voorkomend op de monumentenlijst.

  Hoofdlijnen van het beleidsplan: De stichting voert een beleid dat zoveel mogelijk de doelstelling ondersteunt, namelijk het verwerven van geldelijke middelen van donateurs en andere begunstigers, teneinde de instandhouding van historisch Nederlandse orgels door groot onderhoud en restauratie te bevorderen.
  Het beleid is gericht op het werven van donateurs en het interesseren van andere belangstellenden om het doel van de stichting te kunnen realiseren.
  Tevens is het beleid er op gericht om de stichting en haar activiteiten in bredere zin bekend te maken.

  Samenstelling bestuur: Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en twee algemene bestuursleden.

  Namen bestuurders: M. Ackerman (voorzitter), J. Stolk (secretaris), M.P. van Overbeeke (penningmeester), C.T. van der Poel en S. van den Houten,( algemene bestuursleden).

  Beloningsbeleid: De bij de stichting betrokken bestuursleden ontvangen op geen enkele wijze een beloning voor de door hen verrichte werkzaamheden.
  De bestuurskosten en andere algemene kosten zijn beperkt tot de noodzakelijke kosten, die gemaakt moeten worden om het beleid te kunnen uitvoeren. Hierdoor komen alle ontvangen geldelijke middelen zoveel mogelijk ten goede aan het realiseren van de doelstelling van de stichting.

  Verslag van activiteiten/financieel verslag: De Nieuwsbrieven te vinden op deze website onder de Rubriek Activiteiten geven een verslag weer van de activiteiten van de stichting, die hebben plaatsgevonden, de door haar verleende subsidies en een verkorte versie van de laatste jaarrekeningen.