Donateurschap en culturele ANBI

Donateur worden?

Gaat het unieke historische orgel bestand u ter harte? Wordt dan donateur van de Stichting tot behoud van het Nederlandse orgel! U kunt u opgeven per email, per post en per telefoon bij de administratrice van de stichting, Mevr. Roozeboom. Voor het (email)adres en telefoonnummer zie Contact. Donateurs ontvangen twee maal per jaar een uitgebreide nieuwsbrief, eenmaal per jaar een publicatie over een belangwekkend orgel dat met behulp van de Stichting is gerestaureerd en in de toekomst zal ook voor hen via deze site interessante informatie en documentatie beschikbaar worden gesteld. Op de eerste zaterdag in september organiseert de stichting een donateursbijeenkomst en op de eerste zaterdag in mei een voorjaarsexcursie naar historische orgels. Deze laatste is ook voor niet-donateurs toegangelijk. Deze activiteiten worden altijd ruim van te voren op deze website en in de mailing aangekondigd.

De minimum donatie bedraagt per 1 januari 2018 € 25,00 per jaar, hogere donaties/giften zijn natuurlijk altijd welkom!

Uw bijdrage aan de stichting (dit kan natuurlijk ook altijd eenmalig vrijblijvend!) kunt u storten op rekening NL06 INGB 0003 0927 57. Hartelijk dank!

Daarnaast ontvangen wij ook regelmatig legaten van mensen die de stichting in hun nalatenschap gedenken. Het hoeft geen betoog dat we hier altijd zeer dankbaar voor zijn omdat het legaat direct voor instandhouding van waardevolle instrumenten kan worden ingezet. Als u hierover meer informatie wenst, wendt u zich tot een/uw notaris of schrijf een brief of email aan het bestuur. Hierin bevinden zich personen met deskundigheid op dit gebied.

Culturele ANBI-status

De Stichting tot Behoud van het Nederlandse Orgel is door de Belastingdienst aangewezen als culturele ANBI (algemeen nut beogende instelling). Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen. Voor donateurs van culturele ANBI's geldt sedert 1 januari 2012 een extra giftenaftrek.

Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden van de Belastingdienst voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI). In verband daarmee publiceert de Stichting tot Behoud van het Nederlandse Orgel als ANBI een aantal gegevens op de website.

[de naam van de instelling]
Stichting tot Behoud van het Nederlandse Orgel

[het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer]
8161.37.274

[post- of bezoekadres van de instelling]
Stichting tot Behoud van het Nederlandse Orgel, van Kinsbergenstraat 5, 8081 CL Elburg, Postbus 105, 8080 AC Elburg.

[beschrijving van de doelstelling van de ANBI]
Het verstrekken van subsidies (giften) en renteloze leningen ten behoeve van de restauratie van monumentale orgels met historische waarde.

[hoofdlijnen van het beleidsplan]
De Stichting tot Behoud van het Nederlandse Orgel voert een beleid dat zo veel mogelijk de doelstelling ondersteunt, nl. het verzamelen van geldelijke middelen d.m.v. donateurs en het ontvangen van legaten, teneinde hiermede de instandhouding van historische Nederlandse orgels d.m.v. onderhoud en restauratie, te bevorderen. Hiervoor is het beleid gericht op het werven van donateurs en het bekend maken van de stichting in bredere zin.

[functie van de bestuurders]
Voorzitter, secretaris, penningmeester, twee bestuursleden.

[namen van de bestuurders]
M. Ackerman (voorzitter a.i.), J. Stolk (secretaris), M.P. van Overbeeke (penningmeester), C.T. van der Poel (bestuurslid), vacature.

[het beloningsbeleid]
De bij de Stichting tot Behoud van het Nederlandse Orgel betrokken bestuursleden, medewerkers/vrijwilligers ontvangen op geen enkele wijze een vergoeding of beloning. De bestuurskosten en algemene stichtingskosten zijn beperkt tot noodzakelijke kosten die gemaakt moeten worden om het beleid te kunnen uitvoeren. Hierdoor komen alle ontvangen geldelijke middelen zoveel mogelijk ten goede aan het realiseren van de doelstelling.

[actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten]
In 2017 werden financiele bijdragen verstrekt aan orgel projecten in 23 plaatsen met een totaalbedrag van 43.500,00 euro. Daarnaast organiseerde de stichting voor haar donateurs een voorjaarsexcursie in mei en een donateursbijeenkomst in september. De donateurs werden door twee mailingen op de hoogte gehouden van de activiteiten van de stichting.


financiële verantwoording over 2017 (alle bedragen in euro)

ontvangen donaties en excursies 42.707,00  
   
totale baten   42.707,00
Kosten excursies, Algem. kosten    
ICT, Mailing, Admie, bankkosten    
Publicaties, Huisvesting 20.820,00  
     
     
     
     
     
totale lasten
  20.820,00
     
batig saldo   21.887,00
     
af: verstrekte restauratie subsidies   39.060,00
saldo vermogensmutatie   -/- 17.113,00
vermogen per 01-01-2017   186.860,00
idem per 31-12-2017   169.747,00
 
*In het vermogen is begrepen de boekwaarde van een historisch orgel, uit legaat verkregen en afgeboekt tot 1.000,00.


 

header klein

Bestuurswijziging

[3 oktober 2018] – Op 20 september 1973 is de Stichting tot Behoud van het Nederlandse Orgel door Maarten Seijbel opgericht. Vanaf die datum is hij onafgebroken als voorzitter actief geweest bij de stichting.

Lees meer....