Donateurschap en culturele ANBI

Donateur worden?

Gaat het unieke nationale historische orgel bestand u ter harte? Wordt dan donateur van de Stichting tot behoud van het Nederlandse orgel! U kunt u opgeven per email, per post of per telefoon bij de administratrice van de stichting, mevrouw Grietje Roozeboom. Voor het (email)adres en telefoonnummer zie Contact.

De minimum donatie bedraagt per 1 januari 2018 € 25,00 per jaar. Hogere donaties en giften zijn natuurlijk zeer welkom.

Uw bijdrage aan de stichting (dit kan natuurlijk ook altijd eenmalig vrijblijvend) kunt u storten op rekening NL06 INGB 0003 0927 57. Hartelijk dank!

Donateurs ontvangen twee maal per jaar een uitgebreide nieuwsbrief en een keer per jaar een publicatie over een belangwekkend orgel dat met ondersteuning van de stichting is gerestaureerd. Eén keer per jaar organiseert de stichting een orgelexcursie voor donateurs en niet-donateurs. De excursie wordt aan donateurs behalve via deze website ook in de nieuwsbrieven aangekondigd.

Periodieke schenking

Naast donaties ontvangt onze stichting elk jaar ook schenkingen in de vorm van een periodieke uitkering gedurende een aantal jaren. Een dergelijke schenking heeft interessante fiscale voordelen voor de schenker, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Zo dient onder meer gedurende een periode van ten minste vijf jaar jaarlijks eenzelfde bedrag aan de stichting te worden overgemaakt. Deze schenking zal schriftelijk moeten worden vastgelegd. Een notariële akte is niet meer vereist. De Belastingdienst heeft een aantal voorbeeldovereenkomsten gepubliceerd voor een periodieke schenking.

De periodieke uitkering eindigt bij overlijden van de schenker. Maar er kan in de overeenkomst worden bepaald dat deze ook eindigt bij inkomensdaling, bijvoorbeeld bij arbeidsongeschiktheid of werkloosheid.

Nalaten

En ten slotte zijn wij als bestuur ook diegenen zeer dankbaar die onze stichting gedenken in hun testament. Onze stichting wordt regelmatig als legataris of als (mede-)erfgenaam benoemd.

Met een legaat kunt u een vastgesteld geldbedrag, een bepaald percentage of een bepaald goed nalaten aan een persoon of instelling. Met een erfstelling kunt u één of meerdere personen en/of instellingen tot erfgenamen benoemen.

Als er meerdere erfgenamen zijn wordt de nalatenschap tussen hen verdeeld. Omdat een erfgenaam ook aansprakelijk is voor alle nalatenschapsschulden, is het regel dat instellingen die erfgenaam worden, de nalatenschap aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving. Daarmee wordt voorkomen dat een erfgenaam uit eigen vermogen nalatenschapsschulden moet betalen als een nalatenschap per saldo negatief is.

Deze extra verkregen gelden betekenen een verruiming van onze financiële armslag en worden uiteraard direct ingezet voor de instandhouding van waardevolle instrumenten. Het kan voor u misschien prettig zijn om bepaalde wensen daaromtrent vast te leggen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact op nemen met een notaris of met het bestuur van de stichting, zie Contact. Het bestuur beschikt in eigen gelederen over deskundigheid op het gebied van het opstellen van een schenkingsovereenkomst of testament. Het spreekt voor zich dat het bestuur u daar graag behulpzaam bij wil zijn.

Culturele ANBI-status

De Stichting tot Behoud van het Nederlandse Orgel is door de Belastingdienst aangewezen als culturele ANBI (algemeen nut beogende instelling). Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen. Voor donateurs van culturele ANBI's geldt sinds 1 januari 2012 een extra giftenaftrek.

Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden van de Belastingdienst voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI). In verband daarmee publiceert de Stichting tot Behoud van het Nederlandse Orgel als ANBI een aantal gegevens op de website.

[de naam van de instelling]
Stichting tot Behoud van het Nederlandse Orgel

[het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer]
8161.37.274

[post- of bezoekadres van de instelling]
Stichting tot Behoud van het Nederlandse Orgel, van Kinsbergenstraat 5, 8081 CL Elburg, Postbus 105, 8080 AC Elburg.

[beschrijving van de doelstelling van de ANBI]
Het verstrekken van subsidies (giften) en renteloze leningen ten behoeve van de restauratie van monumentale orgels met historische waarde.

[hoofdlijnen van het beleidsplan]
De Stichting tot Behoud van het Nederlandse Orgel voert een beleid dat zo veel mogelijk de doelstelling ondersteunt, namelijk  het verzamelen van geldelijke middelen door middel van donateurs en het ontvangen van legaten, teneinde hiermede de instandhouding van historische Nederlandse orgels door middel van onderhoud en restauratie, te bevorderen. Hiervoor is het beleid gericht op het werven van donateurs en het bekend maken van de stichting in bredere zin.

[functie van de bestuurders]
Voorzitter, secretaris, penningmeester, twee bestuursleden.

[namen van de bestuurders]
M. Ackerman (voorzitter a.i.), J. Stolk (secretaris), M.P. van Overbeeke (penningmeester), C.T. van der Poel (bestuurslid), vacature.

[het beloningsbeleid]
De bij de Stichting tot Behoud van het Nederlandse Orgel betrokken bestuursleden, medewerkers/vrijwilligers ontvangen op geen enkele wijze een vergoeding of beloning. De bestuurskosten en algemene stichtingskosten zijn beperkt tot noodzakelijke kosten die gemaakt moeten worden om het beleid te kunnen uitvoeren. Hierdoor komen alle ontvangen geldelijke middelen zoveel mogelijk ten goede aan het realiseren van de doelstelling.

[actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten]
In 2017 werden financiele bijdragen verstrekt aan orgel projecten in 23 plaatsen met een totaalbedrag van 43.500,00 euro. Daarnaast organiseerde de stichting voor haar donateurs een voorjaarsexcursie in mei en een donateursbijeenkomst in september. De donateurs werden door twee mailingen op de hoogte gehouden van de activiteiten van de stichting.


verkort financieel overzicht 2018 (alle bedragen in euro)

totaal baten (donaties, legaat, excursie, interest)
56.366
totaal lasten
13.803
batig saldo
42.563
af: verstrekte subsidies
33.500
saldo vermogensmutatie
9.063
vermogen 1 januari 2018  
169.747
vermogen 31 december 2018
178.810
 
 
 
 
 
 
 
 
 

financiële verantwoording over 2017 (alle bedragen in euro)

ontvangen donaties en excursies
42.707,00
 
 
 
totale baten
 
42.707,00
Kosten excursies, Algem. kosten
 
 
ICT, Mailing, Admie, bankkosten
 
 
Publicaties, Huisvesting
20.820,00
 
 
 
 
totale lasten   20.820,00
 
 
 
batig saldo
 
21.887,00
 
 
 
af: verstrekte restauratie subsidies
 
39.060,00
saldo vermogensmutatie
 
-/- 17.113,00
vermogen per 01-01-2017
 
186.860,00
idem per 31-12-2017
 
169.747,00
 
*In het vermogen is begrepen de boekwaarde van een historisch orgel, uit legaat verkregen en afgeboekt tot 1.000,00.


 

Kampen, Bovenkerk

Programma voorjaarsexcursie 2019

[6 april 2019] – Programma voorjaarsexcursie Kampen.

Lees meer....